တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများအတွက် အရင်းအမြစ်များ2023-02-17T22:42:48+00:00

ရှေ့နေအတွက် ရင်းမြစ်များ

အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် သင် အသင့်ဖြစ်ပါပြီလား။ အောက်ရှိရင်းမြစ်များကိုသုံး၍ ဗဟုသုတပြည့်ဝအောင် နေထိုင်ပါ။

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေပါ အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်

အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်ဆိုသည်မှ အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်ဆိုသည်မှာ ကူညီပံ့ပိုးမှုရရှိရန် အစိုးရအား အဓိကမှီခိုနေရသူတစ်ဦးအား ဖော်ပြသည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေတွင်းပါ အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်း ဝင်ရောက်ရန် တရားဝင် အမြဲတမ်းနေထိုင်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် ဗီဇာတစ်ခု လျှောက်ထားသူအချို့အနေဖြင့် "အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်" စစ်ဆေးမှုတစ်ခု အောင်ရပါမည်၊ ၎င်းက လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် နောင်တွင် အချို့သော အစိုးရဝန်ဆောင်မှုများကို သုံနိုင်ခြေရှိမရှိ ရှာဖွေကြည့်ရှုပါသည်။ “အများပြည်သူ” စာမေးပွဲ၎င်းက လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် နောင်တွင် အချို့သော အစိုးရဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးနိုင်ခြေရှိမရှိ ရှာဖွေကြည့်ရှုပါသည်။

အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ထရမ့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

ဇန္နဝါရီလတွင် 2017 ထရမ့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က နှစ်ရှည်လများရှိထားပြီးသား 1999 ကွင်းဆင်းလုပ်ငန်း လမ်းညွှန်အရ အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်အတွက် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကို အကျယ်ဖြန့်ရန် အားထုတ်မှုအတွဲလိုက်ကို ပထမဆုံး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ပေါက်ကြားခဲ့သည့် စာကြမ်းများအရ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရှေ့နေများအား သတိအနေအထားရောက်စေပြီး ရှုပ်ထွေးဖွယ် အခြေအနေရပ်တစ်ခုတွင်း တွန်းပို့ခဲ့ပါသည်။

နောက်ဆုံးစည်းမျဉ်းကို ခုနှစ်၊ တွင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သြဂုတ် ၁၄၊ ၂၀၁၉။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတစ်ဦးမှ အကျိုးခံစားခွင့်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့် ပိုမိုသေးငယ်ပြီး အာရုံပြုသည့် သာဓကများရှိနေသော်လည်း၊ မည်သည့်အကျိုးအမြတ်ကိုမဆို အသုံးပြုရမည်ကို ကြောက်ရွံ့မှု ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။

အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအတွက် လတ်တလော အချိန်ဘောင်

မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ -

အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ် ဆိုသည်မှာ ဘာပါလဲ။2022-12-05T00:35:49+00:00

အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်ဆိုသည်မှ ကူညီပံ့ပိုးမှုရရှိရန် အစိုးရအား အဓိကမှီခိုနေရသူတစ်ဦးအား ဖော်ပြသည့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေတွင်းပါ အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်း ဝင်ရောက်ရန် တရားဝင် အမြဲတမ်းနေထိုင်မှု သို့မဟုတ် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု ဗီဇာတစ်ခု လျှောက်ထားသူအချို့အနေဖြင့် "အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်" စစ်ဆေးမှုတစ်ခု အောင်ရပါမည်၊ “အများပြည်သူ” စာမေးပွဲ၎င်းက လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် နောင်တွင် အချို့သော အစိုးရဝန်ဆောင်မှုများကို သုံးနိုင်ခြေရှိမရှိ ရှာဖွေကြည့်ရှုပါသည်။

ဤစစ်ဆေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိက ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၏ အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည် -

 • ကျန်းမာရေး

 • အသက်

 • ဝင်ငွေ/ရင်းမြစ်များ

 • ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ

 • မိသားစု ပံ့ပိုးမှုနှင့် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူ

 • အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ် စစ်ဆေးမှု - အချို့သော အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်များ အသုံးပြုမှု (အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်စည်းမျဉ်း)

လူတစ်ဦးသည် "အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ခြေ" ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိက အထက်ရှိအချက်အားလုံးကို ချိန်ဆကြည့်ပါသည်။ သို့သော် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိများက ဝင်ငွေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ပြည့်မီသည့် ကူညီပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ ကျမ်းကျိန်လွှာတစ်ခုကို အလေးပေး၍ ချိန်ဆပါမည်။

သိရှိရန် အရေးကြီးသည်မှာ - အစိုးရ အကျိုးခံစားခွင့်အများစုကို အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်မှုအတွင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုမရှိသည့်အပြင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု အဆင့်အတန်းရရှိရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ပါ။

အောက်ပါ အကျိုးခံစားခွင့်များအား အစိုးရကုန်ကျစရိတ် စစ်ဆေးမှုတစ်ခုအတွင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု မပြုပါ -2022-12-15T15:07:11+00:00

အများသူငှာ အကျိုးခံစားခွင့်အများစုသည် လူတစ်ဦး၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဆင့်အတန်းကို မထိခိုက်စေပါ။

ကလေးတစ်ဦး သို့မဟုတ် အခြားမိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြည်ထောင်စု ဘေးကင်းရေးကွန်ရက် အစီအစဉ်များအား အသုံးပြုမှုသည် လျှောက်ထားသူ၏ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု လျှောက်ထားချက်အပေါ် ဘယ်တော့မှ မထိခိုက်ပါ။

 • SNAP ၊ WIC ၊ School meals ၊ Section 8 နှင့် အစိုးရအိမ်ရာ အပါအဝင် အာဟာရနှင့် အိမ်ရာ အထောက်အကူ အစီအစဉ်များ၊

 • နေအိမ်သုံး စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အထောက်အကူ သို့မဟုတ် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ကဲ့သို့သော သီးခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ငွေသား ပေးချေမှုများ၊

 • ကပ်ရောဂါနှင့် COVID-19 စစ်ဆေးမှု၊ ကုသမှု၊ ကာကွယ်ဆေးများ၊ စီးပွားရေး ထိခိုက်မှုအတွက် ငွေချေချက်လက်မှတ်များ (တိုက်ရိုက်ပေးချေသည့် ချက်လက်မှတ်များ)၊ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အကူနှင့် P-EBT ပမာ အစားအစာ အစီအစဉ်များ ကဲ့သို့သော COVID-19 အထောက်အကူအပါအဝင် အရေးပေါ် ဘေးဒုက္ခ ကယ်ဆယ်ရေးများ၊

 • ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရင်းမြစ်ပေါ်မူမတည်ဘဲ အစားအစာဘဏ်၊ ခိုလှုံစရာနေရာများနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အကူကဲ့သို့သော အသိုင်းအဝိုင်း အခြေပြုဝန်ဆောင်မှုများ၊

 • ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အစိုးရမှ ပေးချေမှသာ Medicaid နှင့် အခြား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်၊ ဥပမာ - သူနာပြုဂေဟာတစ်ခုတွင်းကဲ့သို့။

 • လူမှုဖူလုံရေး၊ အငြိမ်းစားယူခြင်းနှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်း အကျိုးခံစားခွင့်များကဲ့သို့သော "လုပ်ကိုင်ရှာဖွေရရှိသည့်” အကျိုးခံစားခွင့်များ ပါဝင်ပါသည်။

အောက်ပါအကျိုးခံစားခွင့်များအား တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်း နေထိုင်သူများအတွက် အစိုးရကုန်ကျစရိတ် စစ်ဆေးမှုတစ်ခုအတွင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည် -*

 • စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေသည့် နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို ပေးချေရန် ရည်ရွယ်သည့် SSI သို့မဟုတ် TANF ကဲ့သို့ ငွေသားအထောက်အကူ၊ နှင့်

 • Medicaid သို့မဟုတ် အခြား အစိုးရအစီအစဉ်တစ်ခုမှ ပေးချေသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ရေရှည်စောင့်ရှောက်မှု။**

အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ် စစ်ဆေးမှုတစ်ခု ရင်ဆိုင်ရသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအများစုသည် ဤစစ်ဆေးမှုတွင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက် သတ်မှတ်ချက် မပြည့်မီပါ။ ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များ ရရှိရန် ဥပဒေရေးရာ အကူအညီပေးသည့် ရှေ့နေတစ်ဦးနှင့် စကားပြောဆိုပါ။ အကူအညီ လိုအပ်ပါသလား။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူနှင့် ဥပဒေရေးရာ အကူအညီ ရင်းမြစ်များကို ဤနေရာတွင် ရှာဖွေလိုက်ပါ။

ဤသီးသန့် အစီအစဉ်များကို ယခင်က သင်အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါလျှင် သင့်အနေဖြင့် နောင်တစ်ချိန်၌ အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ခြေမရှိကြောင်း ပြသရန်အခွင့်အရေးတစ်ခု သင့်ထံ၌ ရှိပါသေးသည်။ သင်၏ ဂရင်းကတ် သို့မဟုတ် ဗီဇာလျှောက်လွှာကို သုံးသပ်စစ်ဆေးချိန်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိများအနေဖြင့် သင်၏ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ကြည့်ရှုရပါမည်။

အကျိုးခံစားခွင့်များဆိုင်ရာ PDF ဖိုင်တစ်ခုကို ကြည့်ရှုရန်

အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ် စစ်ဆေးမှုက မည်သူ့အပေါ် သက်ရောက်ပါသလဲ။2022-12-15T15:22:05+00:00

အစိုးရကုန်ကျစရိတ်ကို အောက်ပါတို့အပေါ် အသုံးချပါသည် -

 • မိသားစု အခြေပြု အသနားခံစာတစ်ခုမှတဆင့် တရားဝင် အမြဲတမ်းနေထိုင်မှု (ဂရင်းကတ်) ရရှိရန် လျှောက်ထားသည့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ
 • အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ 6 လထက် ပို၍ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်း ပြန်ဝင်ရန် ကြိုးစားသော တရားဝင် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများ။
 • ၎င်းတို့၏ ကျောင်းသားဗီဇာများကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားသည့် "ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်း မဟုတ်သူ" အချို့အပေါ် အနည်းငယ် ကွဲပြားသည့် စည်းမျဉ်း သက်ရောက်ပါသည်။

အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်ကို အောက်ပါတို့အပေါ် အသုံးမချပါ -

 • အမေရိကန် နိုင်ငံသားများ
 • နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဂရင်းကတ် သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် လျှောက်ထားသည့် တရားဝင် အမြဲတမ်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ (ဂရင်းကတ် ကိုင်ဆောင်သူများ)
 • တရားဝင် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများအဖြစ် အဆင့်အတန်းပြောင်းလဲရန် လျှောက်ထားသည့် ဒုက္ခသည်များ။
 • တရားဝင် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများအဖြစ် အဆင့်အတန်းပြောင်းလဲရန် လျှောက်ထားသည့် ခိုလှုံသူများ။
 • TPS - ယာယီ အကာအကွယ် အဆင့်အတန်းရရှိရန်အတွက် ကနဦး သို့မဟုတ် ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားသူများ
 • DACA - ကလေးဘဝမှ ရောက်ရှိသူများအတွက် ရွှေ့ဆိုင်းလုပ်ဆောင်မှုကို သက်တမ်းတိုးရန် လျှောက်ထားသူများ
 • SIJS - SIJS အတွက် အတည်ပြုချက် ရရှိပြီးနောက် အထူး ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ အဆင့်အတန်းရရှိရန် သို့မဟုတ် ဂရင်းကတ်တစ်ခု ရရှိရန် လျှောက်ထားသူ ကလေးများ
 • U ဗီဇာ - U ဗီဇာ လျှောက်ထားသူများ သို့မဟုတ် ဂရင်းကတ်လျှောက်ထားသည့် U ဗီဇာ ကိုင်ဆောင်သူများ
 • T ဗီဇာ - T ဗီဇာ လျှောက်ထားသူများ သို့မဟုတ် ဂရင်းကတ်လျှောက်ထားသည့် T ဗီဇာ ကိုင်ဆောင်သူများ
 • VAWA - အမျိုးသမီးများအား ဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေ (VAWA) အရ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအတွက် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ရရှိရန် မိမိဖာသာ အသနားခံသူများနှင့် ဂရင်းကတ်လျှောက်ထားသည့် VAWA ရှိသူများ
 • ဖယ်ရှားမှုကို ဆိုင်းငံ့ပေးရန်အတွက် သို့မဟုတ် ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်အရ လျှောက်ထားသူများ
 • ကျူးဘား ချိန်ညှိရေး အက်ဥပဒေ (Cuban Adjustment Act) အရ လျှောက်ထားသည့် ကျူးဘားလူမျိုးများ၊
 • SIV - အထူး ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေး ဗီဇာများ ရရှိရန် လျှောက်ထားကြသည့် အာဖဂန်နှင့် အီရတ် စကားပြန်များနှင့် ဘာသာပြန်များ
 • မှတ်ပုံတင် - မှတ်ပုံတင် ရရှိရန်လျှောက်ထားသူများ (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်း 1972 ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ 1 ရက်နေ့ကတည်းက နေထိုင်ခဲ့သူများ)
 • NACARA - နီကာရာဂွါ ချိန်ညှိရေးနှင့် အမေရိကတိုက်အလယ်ပိုင်း ကယ်ဆယ်ရေး အက်ဥပဒေ (Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act) အရ ဂရင်းကတ်ရရှိရန် လျှောက်ထားသူများ
 • HRIFA - ဟေတီ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက် တရားမျှတရေး အက်ဥပဒေ (HRIFA) အရ ဂရင်းကတ်ရရှိရန် လျှောက်ထားသူများ
 • Lautenberg လွတ်ငြိမ်းခွင့် ရရှိသူများ - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်းသို့ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ဂရင်းကတ်လျှောက်ထားကြသည့် ယခင် ဆိုဗီယက်ယူနီယမ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် လာအို နိုင်ငံများမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များ
 • အချို့သော အခြား "လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး" အရ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ
မိသားစုများအနေဖြင့် အစိုးရ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်သည့် တရားဝင်ရင်းမြစ်များကို မည်သည့်နေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသလဲ။2022-12-15T15:36:22+00:00

သင့်အနေဖြင့် မိသားစုများကို အောက်ပါ တရားဝင်ရင်းမြစ်များရှိရာသို့ ဦးဆောင်ပေးနိုင်ပါသည် -

သင့်မိသားစုလိုအပ်သော အကူအညီကို ရယူရန်

သင့်သားသမီးများ ကဲ့သို့သော အစီအစဉ်များအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်း ရှိမရှိ ရှာဖွေရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ Medicaid, CHIP, SNAP နှင့် နောက်ထပ်?

လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန် စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် ဒေသတွင်းထောက်ကူသူတစ်ဦးကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။

ထိပ်တန်းသို့သွားပါ။