Tài nguyên dành cho Người ủng hộ2023-02-17T22:42:48+00:00

Ủng hộ theo những phương cách

Quý vị đã sẵn sàng hành động chưa? Luôn ở trong tình trạng hiểu biết với các phương pháp bên dưới!

Gánh Nặng Xã Hội trong Luật Di Trú

Nhiệm vụ xã hội là một thuật ngữ trong luật di trú mô tả một người chủ yếu phụ thuộc vào chính phủ để được giúp đỡ. Một số người nộp đơn xin thường trú hợp pháp hoặc chiếu khán/thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ phải vượt qua bài thi “gánh nặng xã hội” – để xem liệu người đó có khả năng xử dụng một số sự phục vụ của chính phủ trong tương lai hay không. “nhiệm vụ xã hội”– để xem liệu người đó có khả năng xử dụng một số sự phục vụ của chính phủ trong tương lai hay không.

Gánh Nặng Công Cộng và Chính Quyền Trump

Vào tháng 1 năm 2017, chính quyền Trump đã ban hành lần đầu tiên trong một loạt nỗ lực nhằm mở rộng định nghĩa về gánh nặng xã hội theo Hướng dẫn rộng rãi năm 1999 đã có từ lâu. Dự thảo bị lộ đã ném cả cộng đồng người di trú và những người ủng hộ quyền di trú vào tình trạng báo động và bối rối.

Điều luật cuối cùng được công bố vào ngày 14 tháng 8 năm 2019. Mặc dù có những trường hợp nhỏ hơn và tập trung hơn nhiều mà việc xử dụng các quyền lợi của người di trú có thể gây hại cho họ, nhưng nỗi sợ hãi khi xử dụng bất kỳ loại quyền lợi nào đã hình thành.

Thời gian gần đây về Điều lệ Gánh nặng Xã hội

Những câu hỏi thường gặp

Nhiệm vụ xã hội là gì?2022-12-05T00:35:49+00:00

Nhiệm vụ xã hội là một thuật ngữ trong luật di trú mô tả một người chủ yếu phụ thuộc vào chính phủ để được giúp đỡ.

Một số người nộp đơn xin thường trú hợp pháp hoặc thị thực di trú để vào Hoa Kỳ phải vượt qua bài kiểm soát “nhiệm vụ xã hội”– để xem liệu người đó có khả năng xử dụng một số sự phục vụ của chính phủ trong tương lai hay không.

Là một phần của bài thi này, nhân viên di trú sẽ xem xét người di trú:

 • Sức khỏe

 • Lứa tuổi

 • Lợi tức/ nguồn/năng lực

 • Giáo dục và tài năng

 • Gia đình giúp đỡ và người bảo lãnh

 • Bài thi trách nhiệm xã hội: Xử dụng một số quyền lợi công cộng (Quy luật nhiệm vụ xã hội)

Nhân viên di trú cân nhắc tất cả các yếu tố trên để quyết định xem người đó có "có khả năng trở thành Gánh nặng xã hội hay không." Tuy nhiên, các nhân viên di trú sẽ cân nhắc thuận lợi cho một Bản Tuyên thệ Giúp đỡ đáp ứng các yêu cầu về lợi tức và tài sản.

Điều quan trọng cần biết: Hầu hết các quyền lợi công cộng KHÔNG được xem xét khi xác định gánh nặng xã hội và SẼ KHÔNG ẢNH HƯỞNG đến đơn xin tình trạng di trú.

Những quyền lợi công cộng nào được xem xét để cho thi gánh nặng xã hội?2022-12-15T15:07:11+00:00

Hầu hết các lợi ích công cộng KHÔNG ảnh hưởng đến đơn xin di trú của một người.

Những quyền lợi sau đây KHÔNG ĐƯỢC XEM XÉT trong bài thi gánh nặng xã hội:

 • Các chương trình giúp đỡ về dinh dưỡng và nhà ở bao gồm SNAP, WIC, Bữa ăn tại trường, Mục 8 và Nhà ở công cộng;

 • Thanh toán bằng tiền mặt cho một mục đích như giúp đỡ năng lượng tại nhà hoặc chăm sóc trẻ em;

 • Cứu trợ thiên tai khẩn cấp, bao gồm giúp đỡ đại bịnh dịch và COVID-19 như xét nghiệm COVID-19, điều trị, thuốc chích ngừa, ngân phiếu kích thích kinh tế (ngân phiếu kích thích), giúp đỡ tài chánh một lần và các chương trình thực phẩm như P-EBT;

 • Các phục vụ dựa vào cộng đồng như ngân hàng thực phẩm, nhà tạm trú và giúp đỡ tài chánh bất kể nguồn tài trợ là gì;

 • Trợ cấp y tế và các chương trình chăm sóc sức khỏe khác chỉ được xem xét nếu chính phủ trả cho phục vụ chăm sóc dài hạn, chẳng hạn như ở viện dưỡng lão;

 • Các quyền lợi “kiếm được” như An Sinh Xã Hội, hưu trí, và những quyền lợi của cựu chiến binh.

Những quyền lợi sau đây CÓ THỂ ĐƯỢC XEM XÉT khi thi gánh nặng xã hội đối với những người sống ở Texas:*

 • Giúp đỡ tiền mặt nhằm thanh toán các chi phí sinh hoạt, như SSI hoặc TANF; và

 • Chăm sóc dài hạn tại cơ sở do Trợ cấp y tế hoặc một chương trình khác của chính phủ trả.**

*Hầu hết những người di trú phải đối mặt với bài thi Gánh nặng xã hội đều không đủ điều kiện nhận các quyền lợi được xem xét trong bài thi này. Để biết thêm tin tức, xin hãy nói chuyện với một luật sư giúp đỡ về pháp lý. Cần sự giúp đỡ không? Tìm các cách thức Giúp Đỡ về Di Trú và Giúp Đỡ về Pháp lý tại nơi đây!

**Nếu trước đây quý vị đã xử dụng các chương trình này, quý vị vẫn có cơ hội chứng minh rằng quý vị không có khả năng trở thành gánh nặng cho xã hội trong tương lai. Các quan chức di trú phải xem xét tất cả các trường hợp của quý vị khi họ xem xét thẻ xanh hoặc đơn xin thị thực của quý vị.

Xem bản PDF về những Quyền Lợi

Ai bị ảnh hưởng bởi bài thi gánh nặng xã hội?2022-12-15T15:22:05+00:00

Gánh Nặng Xã Hội KHÔNG áp dụng cho:

 • Những người di trú nộp đơn xin Thường trú hợp pháp (Thẻ xanh) thông qua đơn bảo lãnh dựa trên gia đình
 • Thường trú dân hợp pháp rời Hoa Kỳ hơn 6 tháng và muốn nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ.
 • Một nguyên tắc hơi khác áp dụng cho một số "người không di dân" nộp đơn xin thay đổi hoặc gia hạn giấy chiếu khán sinh viên của họ (ví dụ: giấy chiếu khán sinh viên).

Gánh Nặng Xã Hội KHÔNG áp dụng cho:

 • Những Công dân Hoa Kỳ
 • Những Thường trú dân hợp pháp (Những người có thẻ xanh) xin quốc tịch hoặc gia hạn thẻ xanh
 • Những người tỵ nạn nộp đơn xin thay đổi tình trạng thành Thường trú dân hợp pháp.
 • Những người tỵ nạn nộp đơn xin thay đổi tình trạng thành Thường trú nhân hợp pháp.
 • TPS: những người ghi danh lần đầu hoặc ghi danh lại Tình trạng được bảo vệ tạm thời
 • DACA: những người nộp đơn xin gia hạn Hoãn thi hành cho những người đến Mỹ từ nhỏ.
 • SIJS: trẻ em ghi danh Tình trạng vị thành niên di trú đặc biệt hoặc ghi danh Thẻ xanh sau khi đã được chấp thuận cho SIJS
 • Giấy chiếu khán U: người xin giấy chiếu khán/thị thực U hoặc người có chiếu khán/thị thực U xin Thẻ xanh
 • Giấy Chiếu Khán T: người xin chiếu khán T và người có chiếu khán/thị thực T xin Thẻ Xanh
 • VAWA: những người tự nộp đơn xin cứu trợ di trú theo Đạo luật Chống Bạo hành Phụ nữ (VAWA) và những người VAWA đang xin Thẻ Xanh
 • Những người xin hoãn trục xuất hoặc theo Công ước chống tra tấn
 • Những người Cuba nộp đơn theo Đạo luật Điều chỉnh Cuba;
 • SIV: Thông dịch viên và Phiên dịch viên A-Phú-Hản và Ả-Rập đang xin thị thực di trú đặc biệt
 • Ghi danh: Người nộp đơn ghi danh (sống ở Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 1972)
 • NACARA: Những người nộp đơn xin thẻ xanh theo Đạo luật Điều chỉnh Nicaragua và Cứu trợ Trung Mỹ
 • HRIFA: Những người nộp đơn xin thẻ xanh theo Đạo luật Công bằng cho Người di trú và Cứu trợ Haiti (HRIFA)
 • Lautenberg parolees - những cá nhân từ Liên Xô cũ, Việt Nam, Campuchia và Lào đã được tạm tha vào Hoa Kỳ và đang nộp đơn xin thẻ xanh
 • · Một số người di trú "nhân đạo" khác
Những gia đình có thể tìm các nguồn chính thức về Gánh Nặng Xã Hội ở đâu?2022-12-15T15:36:22+00:00

Quý vị có thể dẫn những gia đình đến các nguồn chính thức sau:

NHỮNG SỰ GIÚP ĐỠ MÀ GIA ĐÌNH QUÝ VỊ CẦN

Sẵn sàng để tìm hiểu xem con của quý vị có đủ hội điều kiện để nhận Medicaid, CHIP, SNAP và các chương trình khác hay không?

Tìm một người trong địa phương giúp đỡ để bắt đầu ghi danh!

Lên đầu trang