Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các tổ chức cộng đồng ở Texas muốn bảo đảm rằng các gia đình biết các quyền của họ và có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần.

Chúng tôi được dẫn dắt bởi Children's Defense Fund-Texas, Every Texan, và Hiệp hội các Trung tâm Y tế Cộng đồng Texas. Chúng tôi rất hãnh diện được kết hợp bởi hàng chục tổ chức trên toàn tiểu bang.

ĐỐI TÁC VÀ CÁC TỔ CHỨC THAM GIA

NHỮNG SỰ GIÚP ĐỠ MÀ GIA ĐÌNH QUÝ VỊ CẦN

Sẵn sàng để tìm hiểu xem con của quý vị có đủ hội điều kiện để nhận Medicaid, CHIP, SNAP và các chương trình khác hay không?

Tìm một người trong địa phương giúp đỡ để bắt đầu ghi danh!